Disclaimer

 

JURIDISCHE MEDEDELING

PRIVACYBELEID

GEHEIMHOUDINGS- EN PRIVACYBELEID

 ITC International Tires NV en haar gelieerde (ITC) beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke privégegevens. Daarom worden de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op een veilige locatie, die alleen toegankelijk is voor specifieke medewerkers. ITC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve aan de aan haar gelieerde ondernemingen en zakenpartners.
 
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met dit Beleid, mag u deze website niet gebruiken. Het staat ons volledig vrij om op enig moment gedeelten van dit Beleid te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Kijk regelmatig op de website of er sprake is van wijzigingen. Indien u de website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in de voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met deze veranderingen.
 

VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Indien u een website van ITC bezoekt, gebeurt dit anoniem. In dat geval worden er geen persoonsgegevens verzameld. Voor sommige gedeelten van onze websites wordt u echter gevraagd om ons (op vrijwillige basis) persoonsgegevens te verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres enz., bijvoorbeeld ten behoeve van correspondentie, aanmelding of deelname aan online-enquêtes.
 
ITC kan ook de elektronische berichten bewaren die u naar onze klantenservice, webmaster of andere medewerkers stuurt. Deze mogen uitsluitend binnen ITC worden gedeeld ten behoeve van verdere verbetering van de klantenservice.
 
De website verzamelt informatie over bezoeken aan de site. Zo worden er statistieken samengesteld waaruit blijkt hoeveel bezoekers de website per dag heeft gehad, welke specifieke bestanden per dag worden opgevraagd op de site, en uit welke landen deze worden opgevraagd. Deze geaggregeerde gegevens worden gebruikt om onze website beter af te stemmen op uw behoeften en kunnen ook worden verstrekt aan anderen, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet worden gebruikt om dergelijke persoonsgegevens te verzamelen.
 
De website kan gebruik maken van "cookies" of "web beacons." Een "cookie" is een gegevensbestandje dat een website naar uw browser kan sturen, en dat vervolgens wordt opgeslagen op uw systeem. Dankzij cookies kunnen we de bezoekers van onze website een betere, persoonlijk afgestemde service bieden. Een "web beacon" (ook wel een "spotlight tag" of "pixel tag" genoemd) wordt gebruikt om unieke cookies te herkennen. De web beacons helpen ons om vast te stellen welke advertenties een gebruiker naar een specifieke website leiden. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie binnenkomt, zodat u deze kunt accepteren of niet. Als u ervoor kiest om een cookie niet te accepteren, wordt de web beacon ook gedeactiveerd. Zowel voor cookies als voor web beacons geldt dat deze de informatie anoniem verzamelen en gebruiken, zodat deze niet herleidbaar is tot een persoon. De verzamelde informatie bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 
 

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

ITC kan de informatie die gebruikers ons verstrekken bijvoorbeeld gebruiken om een bepaalde dienst te leveren, te meten in hoeverre consumenten geïnteresseerd zijn in onze verschillende producten en diensten of gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe producten en programma’s. Deze aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op informatie uit enquêtes, informatie die koopvoorkeuren aangeeft of aan de website verzonden e-mails.
 
Alle lijsten die worden gebruikt om u aanbiedingen van onze producten en diensten te sturen, worden ontwikkeld en beheerd onder strikte voorwaarden die erop zijn gericht om de veiligheid en privacy van persoonsgegevens van klanten te beschermen. ITC zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om alle verzoeken met betrekking tot het verwijderen van namen uit post- en e-maillijsten te honoreren.
 

OPENBAARMAKING

Omdat ITC de individuele gegevens die we in ons bezit hebben als vertrouwelijk beschouwt, is ons beleid dat we persoonsgegevens die we online hebben verzameld niet openbaar maken aan derden tenzij vrijgave wettelijk verplicht is of vereist zijn voor gerechtelijke of overheidsonderzoeken of –procedures, of indien ITC de persoonsgegevens nodig heeft om de gevraagde diensten te leveren aan de gebruikers en bezoekers van de site.
 
ITC verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan andere organisaties tenzij dit specifiek wordt aangegeven op het moment dat de gegevens worden verzameld. ITC deelt geen persoonsgegevens met onbevoegden. ITC heeft bijvoorbeeld een bedrijf opdracht gegeven om namens ons marketingmails te versturen. Dat bedrijf mag geen persoonsgegevens gebruiken voor secundaire doeleinden.
 

ANDERE WEBSITES

De websites van ITC kunnen links naar andere websites bevatten; we zullen al het mogelijke doen om alleen door te linken naar websites die dezelfde hoge eisen aan gegevensbescherming stellen en deze op dezelfde wijze respecteren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites.
 

KINDEREN

ITC verzamelt via haar website niet doelbewust tot een persoon herleidbare gegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) van kinderen onder de 13. ITC geeft aan kinderen onder de 13 specifiek aan dat zij dit soort gegevens niet moeten doorgeven aan de website. Momenteel staan wij het niet toe dat kinderen onder de 13 zich aanmelden bij onze website of deelnemen aan wedstrijden of promotie-acties op de site. Indien een ouder of voogd van een kind onder de 13 denkt dat het kind ons tot zijn persoon herleidbare gegevens heeft verstrekt, dan moet de ouder of voogd van dat kind contact met ons opnemen  indien deze wil dat deze gegevens uit onze bestanden worden verwijderd. Indien ITC verneemt dat zij tot een persoon herleidbare gegevens over een kind onder de 13 in haar bestanden heeft, zal zij deze gegevens uit de bestaande bestanden verwijderen. Daarnaast moet iedereen onder de 18 toestemming hebben van een ouder/voogd voordat persoonsgegevens op deze website mogen worden gebruikt c.q. verstrekt.
 

CONTACT

Op uw verzoek kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan ITC. Bij eventuele vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of indien u wilt dat wij de gegevens bijwerken die wij over u of over uw voorkeuren in ons bezit hebben, of indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen, kunt u contact met ons opnemen: info@itc-tires.be
 
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

ITC International Tires NV en haar gelieerde (ITC) stelt uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website op prijs. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken. Het staat ons volledig vrij om op enig moment gedeelten van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Kijk regelmatig op deze website of er sprake is van wijzigingen. Indien u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in de voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met deze veranderingen.
 

JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE

ITC is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of het actuele karakter van de informatie op de website. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en het wordt afgeraden om uitsluitend op basis hiervan beslissingen te nemen. Indien u zich verlaat op informatie op de website, is dit volledig voor uw eigen risico. ITC kan de informatie of de op deze website beschreven producten of diensten op elk gewenst moment wijzigen. Daarbij is zij niet verplicht om ook de informatie op de website aan te passen. Niet alle op de website beschreven producten of services zijn in alle regio's beschikbaar. Neem contact op met ITC voordat u afgaat op de informatie op deze website.
 

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE

ITC geeft u toestemming om het materiaal op deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden te raadplegen, te kopiëren, te downloaden en af te drukken, mits het materiaal niet wordt gewijzigd en eventuele auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduidingen op het materiaal niet worden verwijderd. Elke andere vorm van gebruik van het materiaal op de website, met inbegrip van het creëren van een mirrorsite, aanpassing, distributie, verzending, publicatie, uploaden, in licentie geven, reverse-engineering, overdracht of het creëren van afgeleide werken van materiaal, informatie, software, producten of diensten dat/die van de website afkomstig is/zijn, is uitdrukkelijk verboden.
 

AUTEURSRECHT

Alle inhoud van de website (inclusief tekst, afbeeldingen, interactieve media en software) is eigendom van ITC, haar licentiegevers, of haar inhoudsproviders en wordt beschermd op basis van auteurs- en handelsmerkenrecht en overige toepasselijke wet- en regelgeving van België en andere landen.  Alle rechten voorbehouden. De ITC-logo’s en bijbehorende grafische ontwerpen zijn – samen met de daarin gebruikte corporate- en product-identity – handelsmerken die aan ITC in licentie zijn gegeven en die niet zonder uitdrukkelijke toestemming mogen worden gebruikt. Er wordt geen handelsmerk-, logo- of dienstmerklicentie of -recht verleend.
 

DOOR U VERSTREKT MATERIAAL

ITC stelt opmerkingen, vragen en ideeën met betrekking tot de website of de ITC-producten en -diensten zeer op prijs. U gaat ermee akkoord dat dit materiaal als niet-vertrouwelijk wordt behandeld. Voorts geeft u ITC een wereldwijd onbeperkt, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk materiaal te reproduceren, te gebruiken, aan te passen, te publiceren, voor afgeleide werken te gebruiken en te distribueren. ITC is niet verplicht om te antwoorden en het staat haar vrij om ideeën, concepten en knowhow die u ons stuurt voor alle mogelijke doeleinden te gebruiken. U vrijwaart ITC tegen alle vorderingen die voortvloeien uit de door u verstrekte inhoud. U bent altijd verantwoordelijk voor al het materiaal dat u via de website verzendt. Het is verboden om via deze website inhoud te uploaden of anderszins openbaar te maken indien deze (i) vertrouwelijk is, eigendomsrechtelijk beschermd is, vals, frauduleus, lasterlijk, beledigend of obsceen is, dan wel een inbreuk vormt op de privacy of intellectuele-eigendomsrechten, onwettig of anderszins bezwaarlijk is, of commercieel van aard is; (ii) een misdrijf zou kunnen vormen of zou kunnen aanmoedigen, inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins tot aansprakelijkheid of wetsovertreding zou kunnen leiden; of (iii) virussen, politieke propaganda of enige vorm van spam bevat. U mag geen informatie gebruiken die vals of anderszins misleidend is ten aanzien van de oorsprong van de content.
 

LINKS

Alle links naar de website moeten naar de homepage zijn, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen met ITC. Indien er sprake is van dergelijke links, moet al het gelinkte materiaal worden geopend in een apart venster en mag dit niet worden weergegeven in combinatie met een handelsmerk of logo van een andere website. ITC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte website of voor producten of diensten die worden aangeboden via deze links of op andere websites. De aanwezigheid van links naar andere websites moet niet worden beschouwd als instemming met de inhoud van de gelinkte websites. 
 

DISCLAIMER

DE INFORMATIE WORDT VERSTREKT IN DE TOESTAND WAARIN DEZE ZICH BEVINDT (“AS IS”) ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN NOCH VAN EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE, VIRUSVRIJE OF STORINGVRIJE TOEGANG TOT DE WEBSITE. U ERKENT DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VOOR EIGEN RISICO IS. U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE. IN BEPAALDE LANDEN IS EEN DISCLAIMER TEN AANZIEN VAN GARANTIES NIET WETTELIJK TOEGESTAAN, WAT KAN BETEKENEN DAT BOVENGENOEMDE DISCLAIMER NIET OP U VAN TOEPASSING IS.  ITC INTERNATIONAL TIRES NV NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BEDRIJFS-, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF BIJ WIJZE VAN STRAF OF BOETE OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE OF EEN ANDERE WEBSITE WAARNAAR U WORDT DOORGELINKT VANUIT DEZE WEBSITE, ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD OP OF DIE ZIJN AANGESCHAFT VIA DEZE WEBSITE OF HET GEBRUIK VAN C.Q. HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN SCHADE AAN EEN COMPUTERSYSTEEM, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF 
 
DIEFSTAL, WIJZIGING, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF VERLIES VAN GEGEVENS, OF LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONRECHTMATIG GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN DE WEBSITE. INDIEN U EEN TECHNISCHE STORING VEROORZAAKT VAN DE WEBSITE OF VAN DE SYSTEMEN WAAROP DE WEBSITE FUNCTIONEERT, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE SCHADE EN (ON)KOSTEN, MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN EN GERECHTSKOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF HET GEVOLG ZIJN VAN DIE STORING. RECHTSVORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE WEBSITE MOETEN UITERLIJK ÉÉN (1) JAAR NADAT DE RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN, WORDEN INGESTELD. OMDAT SOMMIGE LANDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT GEVOLG- OF BEDRIJFSSCHADE, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN (GEDEELTELIJK) NIET VOOR U GELDEN.
 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is het recht van de staat New York van toepassing. U gaat onherroepelijk akkoord met de bevoegdheid van de rechters van de staat New York ten aanzien van rechtsvorderingen in verband met deze gebruiksvoorwaarden. Indien materiaal op deze website of het gebruik van deze website in tegenspraak is met de wet- en regelgeving van de plaats waar u er toegang toe krijgt, is deze website niet voor u bestemd en vragen wij u om deze website niet te gebruiken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving van uw land en dat u deze naleeft. 
 

MELDING VAN SCHENDING

ITC respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van derden. Indien u van mening bent dat uw auteursrecht wordt geschonden, kunt u hiervan melding maken aan onze copyright agent: Copyright Agent ITC info@itc-tires.be.
 
Om de melding zo effectief mogelijk te laten verlopen, dient de volgende schriftelijke informatie aan de copyright agent te worden gestuurd:
 
Een fysieke of elektronische handtekening van iemand die bevoegd is om op te treden namens de exclusieve rechthebbende van een bepaald recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
Aanduiding van het werk waarop auteursrecht rust en waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of indien er sprake is van één melding met betrekking tot diverse auteursrechtelijk beschermde werken op één online-website, een representatieve lijst van deze werken op die website;
Aanduiding van het materiaal waarmee inbreuk zou zijn gemaakt of dat het onderwerp is van een inbreukactiviteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk zou moeten worden gemaakt, en informatie die voldoende is voor de dienstverlener om het materiaal te vinden;
Informatie die redelijkerwijs voldoende is voor de dienstverlener om contact op te nemen met de partij die de klacht heeft ingediend, zoals adres, telefoonnummer, en – indien mogelijk – een elektronisch e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de partij die de klacht heeft ingediend;
Een verklaring waaruit blijkt dat de partij die de klacht heeft ingediend, te goeder trouw handelt in de overtuiging dat er voor het gebruik van het materiaal op de wijze waarover een klacht is ingediend, geen toestemming is verleend door de rechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en – onder straffe van meineed – dat de partij die de klacht indient, bevoegd is om namens de exclusieve rechthebbende op te treden ten aanzien van het recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.
 
ITC heeft geen enkele verplichting om het materiaal op de website (met inbegrip van het door uzelf aan ons verstrekte materiaal) door 
te sturen, te verzenden, te posten, te distribueren of op andere wijze beschikbaar te maken, en dus staat het ons vrij om materiaal op enig tijdstip van de website te verwijderen.